15

Jul

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականության մշակման ու հանրային տեղեկատվության համար վերջին բնապահպանական գնահատման արդյունավետությունն ու համապատասխանությունը։

Այս զեկույցը սինթեզում է Հայաստանի Հանրապետության շրջանակում բնապահպանական գնահատականների օգտագործողների միջև կատարված հետազոտության արդյունքները։ ԵՄ-ի կազմակերպած «Համատեղ Բնապահպանական Տեղեկատվական Համակարգի Սկզբունքների ու Պրակտիկայի Իրականացումը Եվրոպայի Հարևան Տարածաշրջաններում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ուսումնասիրության նպատակն էր հասկանալ, թե ...

02

Jul

“Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով”

Հարավային Կովկասի երկրներում հզորացնել կլիմայի փոփոխության հարմարվող...

03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագիրն աջակցում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին, որպեսզի վերջիններս ավելի արագ անցում կատարեն դեպի կանաչ տնտեսություն։ Ռազմավարական բնապահպանական գնահատումը (ՌԷԳ) և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ներառվել են EaP GREEN նախագծի շրջանակներում որպես կանաչ տնտեսության նպատակները և կայունության այլ խնդիրները ռազմավարական և նախագծային որոշումների կայացման գործընթացում ներառելու գործիք, որպեսզի նախքան որոշումների կայացումը հաշվի առնվեն դրանց բնապահպանական և առողջական հետևանքները։ 2013թ.-ից ի վեր, EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում, UNECE-ն աջակցում է Հայաստանին ՌԷԳ և ՇՄԱԳ ազգային համակարգի ստեղծման գործում։ Եզրափակիչ միջոցառման նպատակն է՝ Ներկայացնել EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում ՌԷԳ և ՇՄԱԳ վերաբերյալ ձեռք բերված արդյունքները, Ամփոփել ՌԷԳ և ՇՄԱԳ արդյունավետ կիրառման հիմնական սկզբունքները և դրա օգուտները, Քննարկել երկրում ...

03

Մար

«Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» նոր նախաձեռնությունը

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման փորձացուցադրական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ ազգային մակարդակով ՌԷԳ կիրարկման գործընթացքների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես նաև տարբեր շահառուների միջև ՌԷԳ օգուտների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացումը:

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են.

• ՀՀ «Բնապահպանական ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի գործնական կիրառման հնարավորությունների փորձարկում և ցուցադրում:
• Շրջակա միջավայրի բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների տրամադրում և ընտրված պլանի / ծրագրի փոփոխությունների իրականացում:
• Երկրում ՌԷԳ-ի ազգային օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ շրջանակների հետագա բարելավվմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում:
• Հայեցակարգի, կառուցվածքի և ելակետային տվյալների մշակում՝ Հայաստանում ՌԷԳ-ի գործնական կիրառման իրականացման նպատակով:

Փորձացուցադրական ծրագիրը կիրականացվի ազգային փորձագիտական խմբի (ՌԷԳ աշխատանքային խումբ) կողմից՝ որակավորում ունեցող ՌԷԳ խորհրդատուների և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ քարտուղարության աջակցությամբ, ինչպես նաև Ռազմավարության մշակման համար պատասխանատու ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի իրականացման համար պատասխանատու ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ:

Ծրագրի ընթացքում՝

• Կմշակի հայեցակարգ՝ հրապարակային դարձնելու համար փորձացուցադրական ծրագրից ստացված արդյունքները և բարձրացնելու իրազեկվածությունը ՌԷԳ-ի գործընթացների և օգուտների վերաբերյալ,
• Կամրապնդվեն և կզարգացվեն Հայաստանում ՌԷԳ-ի արձանագրության կիրարկման փորձագիտական ազգային կարողությունները,
• Ազգային և միջազգային փորձագիտական խմբերի կողմից կնախապատրաստվի և հանրությանը կներկայացվի ՌԷԳ-ի զեկույցը՝ «Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» վերաբերյալ,
• Կբարելավվեն և կմշակվեն Հայաստանում ՌԷԳ-ի կիրարկման համար իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակները՝ համապատասխան օրենքի և օրենսդրական դաշտում առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթի ներկայացմամբ:

Իրականացված աշխատանքները

Մինչ այժմ ԿՏԲԿ-ի և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ միջև ստորագրվել է երկու հուշագիր Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտում ՌԷԳ-ի կիրարկման վերաբերյալ: Երկրորդ հուշագիրը նպատակաուղղված է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձառության մասին» ՀՀ օրենքի համար նոր իրավական փոփոխությունների փաթեթի մշակմանը:
Ծրագրի շրջանակներում ազգային փորձագիտական խումբը սկսել է իր աշխատանքը և մշակման փուլում է ՌԷԳ նախնական նախագծային զեկույցի բազային վերլուծությունը և մեկտեղումը:
Ավարտին են հասցված նախապատրաստական աշխատանքները մարտ ամսին կայանալիք երկու հանդիպումների համար:

1. ՌԷԳ-ի շրջանակում կազմակերպված կարողությունների զարգացման աշխատաժողով՝ ազգային փորձագիտական խմբի և շահագրգիռ կողմերի համար:
2. Կլոր սեղան, որի ընթացքում կքննարկվեն հետագա ռազմավարությունները և օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, գործող օրենքի պահանջներին համապատասխան՝ ՄԱԿ-ի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին Անդրսահմանային համատեքստում» կոնվենցիա (Էսպո կոնվենցիա), որը Հայաստանը վավերացրել է 1997թ. փետրվարի 17-ին:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը