03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

...

28

Dec

ՌԷԳ մեկտեղման սկոպինգ զեկույց «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այ...

03

Mar

«Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» նոր նախաձեռնությունը Հայաստանում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման փորձացուցադրական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ ազգային մակարդակով ՌԷԳ կիրարկման գործընթացքների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես նաև տարբեր շահառուների միջև ՌԷԳ օգուտների վերաբեր...

Ծրագրեր

ՌԷԳ մեկտեղման սկոպինգ զեկույց «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում

28.12.2016

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այդ թվում՝ էներգետիկա, ջուր, թափոնների կառավարում, ռազմավարական՝ հաշվի առնելով հավանական բնապահպանական ու առողջապահական հետևանքներն ու նկատառումները:
Հարավային Կովկասում ավելի մաքուր արտադրությամբ՝ փոքր և միջին ձեռնարկությունների մրցունակության և արդյունավետության խթանում

01.08.2014

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` նպաստել կայուն զարգացմանը և նվազագույնի հասցնել արդյունաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա` փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների արդյունավետ գործունեության և մրցակցության խթանման միջոցով:
Աջակցություն գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը: Արևային չորանոցների տեղադրում

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Եղեգնաձորի տարածաշրջանի Ելփին համայնքի կայուն զարգացմանը` նոր եկամտի աղբյուրների հայտնաբերման և էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով:
Քուռ-Արաքս անդրսահմանային գետավազանի ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման համար բարվոք պայմանների ստեղծում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Քուռ-Արաքս անդրսահմանային գետերի ավազանի ինտեգրացված կառավարման համար բարվոք միջավայրի ստեղծումը:
“Բնապահպանական քաղաքականություն և շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների ծրագրեր” (ՇՄՊՏԳԾ)

Ծրագրի նպատակն է` իրականացնել նախագծեր, ուղղված տարածաշրջանային, ազգային և համայնքային մակարդակներում առկա բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը, Հարավային Կովկասի կառավա-րական կառույցներին փորձագիտական, ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով:
ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր “Հարավային Կովկասում հողերի դեգրադացիայի մեղմացման և աղքատության դեմ պայքարի համար հողային ռեսուրսների կառավարում”

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Հարավային Կովկասի երկրներում ապահովել էկոհամա- կարգերի ֆունկցիոնալ շարունակակա- նություն և ամբողջականություն, սննդի անվտանգությունը, նվազեցնել չքավորու-թյունը և ավելացնելև համայնքային ֆերմերա-յին տնտեսությունների եկամուտը` պայքարե-լով անապատացման դեմ, աջակցելով բնական պաշարների կայուն օգտագործմանը և գյուղա-տնտեսական համակարգի վերակագնմանը:
Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ ներառյալ Հայաստանում, բարելավել թիրախային արդյունաբերական ոլորտների ՓՄՁ-ների բնապահպանական գործունեությունը և ռեսուրսների արդյունավետությունը՝ դրանով իսկ նպաստելով կայուն արդյունաբերական զարգացմանը և զբաղվածության ու եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը` մասնավորապես գյուղատնտեսական /սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի արտադրության ոլորտներում:
Դրամական տույժեր և պատասխանատվություն. բնապահպանական վնասները EECCA երկրներում

23.03.2012

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` բարելավել երկրներում բնապահպանական կառավարման համակարգը ՝ հզորացնելով բնապահպանական պատասխանատվության ռեժիմը:
Աջակցություն Հարավային Կովկասի լեռնային շրջաններում կենսաբազմազանության պահպանման քաղաքականության և պրակտիկայի զարգացմանը

15.12.2011

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` հզորացնել տեղական համայանքների և տեղական իշխանությունների կարողությունները Հարավային Կովկասի լեռնային շրջանների անտառային էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության կորստի նկատմամբ` բարելավելով կենսաբազմազանության մասնակցային կառավարումը:
“Հայացք Ճակատային Գծից” (ՀՃԳ)

23.09.2011

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է աջակցել Հյոգոյի գործողությունների ծրագրի արդյու-նավետ իրականացմանը: Այն բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչից` հետազոտություն և խորհրդատվություն:
ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր “Աջակցություն Կովկասի լեռնային շրջանների համայնքային անտառների քաղաքականությանը և պրակտիկային”

30.08.2011

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` աջակցել համայնքային անտառների քաղաքականությանը և պրակ-տիկային, որոնք ուղղված են անտառ-վերականգնման և կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների լուծմանը, հողօգտագործ-ման և անտառօգտագործման համայնքային իրավունքների պահպանմանը, գյուղական շրջանում չքավորության նվազեցմանը, բնակ-չության մեջ առկա տարածաշրջանային և ազգային լարվածության ռիսկերի նվազեցմանը:
“Հատուկ պահպանվող տարածքների անդրսահմանային Համատեղ քարտուղարություն” (TJS)

ԿՏԲԿ-ն հանդիսանում է նաև էկո-կրթության տարածման ջատագով, և որպես բնապահպանական ակտիվ կառույց, հետամուտ է լինում բնապահպանության ոլորտներին առնչվող միջոցառումների իրականացմանը` դրանով իսկ նպաստելով բնապահպանական կրթության խթանմանը և հանրային իրազեկման բարձրացմանը:
ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր “Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով”

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` Հարավային Կովկասի երկրներում հզորացնել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության կարողությունները` նպատակ ունենալով ապահովելու ագրոկենսաբազմազանությունը` հատկապես արիդ և սեմիարիդ խոցելի էկոհամակարգերում և տեղական համայնքներում:
Հայաստանում բնապահպանական տեսուչների ուսուցում համակարգված մոտեցման միջոցով

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է ներկայացնել ուսուցման համակարգված մոտեցում Հայաստանում և Ադրբեջանում գործող պետական բնապահպանական տեսչություն-ների աշխատակիցների համար, վերապատ-րաստման ծրագրերի, կարիքների գնահատ-ման և մասնագիտական դասընթացների իրականացման միջոցով:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը